Er vest – Europa sekularisert?

Er vest – Europa sekularisert?

Peter Berger, en gammel sekulariseringsteoretiker kommer i boken The desecularization of the world med en ny erkjennelse. Han kaster sine gamle sekulariseringsteorier på bålet og påstår at verden er ”[…]as furiously religios as it ever was […]” med ett unntak: ”[…] i Vest- Europa om ingen andre steder, ser den gamle sekulariseringsteorien ut til å holde[…]”. I denne kortsvarsoppgaven vil jeg drøfte denne påstanden fra Berger opp mot Grace Davie sin artikkel: Europe: The Exception That Proves The Rule?

Den gamle sekulariseringsteorien

Den gamle sekulariseringsteorien som Peter Berger henviser til i sitt utsagt er jo en betegnelse på ideen om en lineær historisk prosess hvor religion blir presset mer og mer ut på sidelinjen i samfunnet.

Ideen om sekularisering er gammel, den blir beskrevet allerede av Auguste Comte (1798 – 1857), hans beskrivelse er at samfunnet har beveget seg fra det teologiske, gjennom det metafysiske og til det vitenskapelige stadiet, dette siste stadiet blir kjennetegnet ved at fornuften endelig råder over religionen (Furseth og Repstad, 2003: 102 – 103). Andre viktige tenkere innenfor sekulariseringsteorien er Karl Marx og Max Weber. Religion er iflg. Marx et symptom på en sykdom. Grunnen til at religion i det hele tatt oppstår er fordi det er noe fundamentalt galt med samfunnet, ”…mennesket lager religion, religion lager ikke mennesket…”( Pals, 1996: 140) dette betyr at hos Marx er ikke religion noe i seg selv, religionens overlevelse er basert på sykdommens utbredelse. Sist men ikke minst har Max Weber hatt en stor påvirkning på den klassiske sekulariseringsteorien. Webers teori om at verden var i ferd med å bli avsakralisert og rasjonalisert satt tonen for framtredende religionsosiologer etter ham. Alle disse tre teoretikerne ser for seg en gradvis lineær prosess hvor religionen gradvis forsvinner til ”fordel” for det rasjonelle mennesket, riktignok stiller Weber seg skeptisk til rasjonalitetens ”jernbur”, men han ser på utviklingen dithen som en rimelig uunngåelig prosess. (Furseth og Repstad, 2003: 102-104)

 

Den unge Peter L. Berger og Bryan Wilson er to representanter for det vi i dag kaller for klassisk sekulariaseringteori, men hva betyr sekularisering innenfor denne formen for sekulariseringsteori? Wilson selv beskriver det som:

”by the term secularization, I mean that process by witch religious institutions, actions, and consciousness, lose their significance” (Bryan Wilson sitert i Gilje, 1996: 103)

Med andre ord er det en vektlegging av systemet som gradvis blir mer sekularisert. Den institusjonaliserte religionen mister sin innflytelse, eller kanskje mer korrekt sagt, sin antatte innflytelse.

 

Er vest – Europa sekularisert?

Peter L. Berger argumenterer i artikkelen The Desecularization of the World: A Global Overview (Berger, 1999) for at den tradisjonelle sekulariseringstesen holder mål i vest – Europa, her har moderniseringen gått framover i takt med at befolkningen har blitt mindre religiøse, både i den forstand at man går mindre og mindre i de institusjonaliserte kirkene, forholder seg mindre til de religiøse dogmene og uttrykker mindre religiøsitet. Dette sekulariseringsfenomenet som holdt seg nord i vest – Europa, har etter andre verdenskrig også spredd seg til middelhavslandene. Berger mener at det ikke er en fremmed tanke at etter hvert som de øst – Europeiske landene blir integrert inn i vest – Europa vil landende i øst sekulariseres i takt med at de integreres inn i det nye Europa. (Berger, 1999: 9-11)

Grace Davie har sett nærmere på tallene fra the European  Values System Study Group (EVSSG) og tolker disse tallene på en annerledes måte enn Berger. Davie peker også på fallet når det gjelder religiøst oppmøte i kirken, men sier hun, det er jo fortsatt svært mange som tror på innholdet i religionen helt eller delvis, det er bare det at disse ikke går i kirken. Davie mener man kanskje har tolket data som er samlet inn feil, fordi man er så forberedt på at vest- Europa skal være sekularisert. Tesen hennes går mot dette og foreslår at vest – europeere fortsatt er svært så religiøse, de har bare ingen kirke de bekjenner seg til, rett og slett en situasjon hvor det er ”Believing without belonging” (Davie, 1999: 66 – 69).

På slutten av sin artikkel Europe: The Exception That Proves the Rule? Fremmer Davie tanken om at institusjonalisert religion i vest – Europa, på tross av alle tendensene, har en viktig funksjon i samfunnet som stedfortredende religion (Davie, 1999: 82-83), tanken bak dette er at de religiøse organisasjonene utøver sin virksomhet gjennom en minoritet i befolkningen og ved at de utøver sin virksomhet holder de sammen fellesskapet, blant annet ved å utføre overgangsriter og stille opp når det skjer nasjonale kriser eller feiringer. For at kirken skal kunne ha denne posisjonen i samfunnet må den ha legitimitet i folket og når den har det kan den fortsatt utøve en aktiv og viktig rolle i samfunnet, og om kirken hadde nektet å utføre denne rollen, f. eks nektet å stå ansvarlig for en begravelse hadde det vært et overtramp både for individet og kollektivet, da den institusjonaliserte religionen er så viktig og ha i bakhånd. (Davie, 1999: 82 – 83)

Vi kan altså se at de samme statistikkene og tallene kan tolkes på vidt forkjellig grunnlag ut i fra hva man ser etter, og dermed kan ikke tallene i seg selv svare på spørsmålet om vest – Europa kan sies å være sekularisert eller ikke. Om man vil klassifisere vest – Europa som sekularisert i form av klassisk sekulariseringsteori blir derfor et spørsmål om definisjoner og vinkling. I denne kortsvarsoppgaven har jeg kort redegjøring for den gamle sekulariseringsteorien og deretter drøftet om denne kan sies å være gyldig i vest – Europa i dag.

Litteraturliste:

Berger, Peter L  The Desecularization of the World; The Desecularization of the world: A Global overview, Washington, D.C: Ethics and Public Policy Center, 1999

Davie, Grace The Desecularization of the World; Europe: The Exception That Proves the Rule?, Washington, D.C: Ethics and Public Policy Center, 1999

Furseth, Inger og Pål Repstad. Innføring i religionssosiologi. Oslo: Universitetsforlaget, 2003

Gilje, Nils. Sekulariseringstesen og dens kritikere. I Rapport. Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (9) 1996 ss. 97 – 142, Kopisamling, Religion og Modernitet, Universitetet i Oslo, 2007

Pals, Daniel L. Seven theories of religion. Oxford: Oxford University Press, 1996

———–

Dette innlegget var originalt en kortsvarsoppgave i emnet Religion og Modernitet ved UIO høsten 2009.

Del dette:


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *